W przedszkolu "Krasnal" powstał ośrodek dla autystów

  W Malborku powstał Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. 

 

Ośrodek funk­cjonuje od 1 września; znajduje się w nim sześcioro dzieci, troje z Malborka i troje ze Sztumu.

  -  W Polsce brakuje podobnych placówek do naszej. Dzieci autystyczne umieszczane są zazwyczaj w ośrodkach dla upośledzonych umysłowo, a często upośledzone nie są.    Szczególnie wdzięczni jesteśmy Edwardowi Murdzi, kuratorowi oświaty za umożliwienie otwarcia placówki - powiedziała Cecylia Zdończyk, dyrektor ośrodka podczas uroczystego otwarcia.    Przy ośrodku będzie otwarty Punkt Konsultacyjny dla Autystów.


-  Uczestniczymy w wydarzeniu wyjątkowym.   Malborski ośrodek dla autystów jest drugi w Polsce. Ponad dwa lata zabiegano o utworzenie ośrodka. Naszym obowiązkiem jest wspomagać takie inwestycje - powiedział wiceburmistrz Malborka, Zdzisław Leszczyński.
Ośrodek funkcjonuje pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Elblągu. Zajęcia z dziećmi au­tystycznymi prowadzone są co­dziennie. Dla jednego dziecka autystycznego zatrudniony jest jeden terapeuta. Podobny ośro­dek znajduje się jedynie w Gdańsku.


- Tylko taka terapia w przypadku autystów ma sens - twierdzi dyrektor ośrodka.- Najważniejsze jest nawiąza­nie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem. Jeżeli to się uda, są szansę na sukces - twierdzą pracownicy ośrodka.Program zajęć układany jest dla każdego dziecka indywidu­alnie. Rozpoznanie autyzmu w wieku 3-4 lat daje dużo więk­sze szanse na wyleczenie. Zale­ży ono jednak od głębokości za­burzeń. Niektórzy autyści nie posiadają wszystkich cech cho­roby. Sukces terapii zależy od wczesnej diagnozy. Czasami już w okresie niemowlęcym zauwa­żyć można zaburzenia. Dziecko nie sygnalizuje wówczas głodu, dyskomfotu związnego z zanie­czyszczeniem się... Nie przywią­zuje się do rodziców.

 

      W zasadzie nic pewnego nie da się powiedzieć o autyzmie. Nie da się z pewnością określić przyczyn choroby. Mogą to być pewne zaburzenia emocjonalne, jak też uszkodzenia kory mó­zgowej. Samą chorobę stwier­dza się na podstawie objawów osiowych, jak wycofanie się z kontaktów społecznych, zanik komunikacji międzyludzkiej. Dziecko autystyczne często po­trafi mówić, ale nie używa jej do komunikowania się. U dzieci ta­kich zauważa się działanie we­dług schematów oraz bunt prze­ciwko wszelkim zmianom, np. w rozkładzie zajęć. Co więcej, cechą charakterystyczną auty­stów jest spożywanie takich samych potraw i z tego samego ta­lerza. Autyści powinni mieć jak największy kontakt z prawidło­wo rozwijającymi się dziećmi, gdyż oni chorobliwie naśladują innych. Często jest tak, że autyści przebywający w ośrodkach dla upośledzonych naśladują zachowanie tych dzieci.

 

źródło: "Dziennik Bałtycki
tekst - Anna Mazur

fot. - Henryk Jankowski

wszystkie artykuły

Joomla Templates - by Joomlage.com